Methodiek

De methodiek van PROFO vzw berust op de volgende vijf pijlers:

1. Kleinschaligheid

Kleinschaligheid betekent in onze ogen laagdrempeligheid. Bereikbaarheid en aanspreekbaarheid van leidinggevenden en personeel zijn essentiële elementen van onze basishouding. Dat creëert betrokkenheid en verhoogt het ‘wij-gevoel’ bij onze medewerkers. Wij willen de voordelen van een ruime aanwezigheid op het begeleidingsveld combineren met herkenbaarheid en overzichtelijkheid van kleine schoolnabije afdelingen.

De voordelen hiervan voor onze klanten zijn:

 • Aanspreekbaarheid van de begeleiders
 • Inspraak door regelmatig overleg
 • Snel bijsturen
 • Inkrimpen wachtlijsten

2. Zorg voor anderen

 • Zorg voor onze medewerkers
 • Zorg voor de jongeren die begeleid worden
 • Zorg voor de scholen die toeleveren
 • Zorg voor de gemeenschap door efficiënte inzet van de ons toegekende middelen

3. Hoog niveau van begeleiding

 • Motivatie van onze medewerkers is voor ons belangrijker dan het diploma waarover ze beschikken
 • We stimuleren kennisdeling
 • We stimuleren het dat onze medewerkers zich bijscholen
 • Interne overlegmomenten worden georganiseerd op twee niveaus (centraal en lokaal)
 • We steken veel energie in de ontwikkeling van organisatie-eigen instrumenten

4. Open venster op de wereld

 • Open venster op de wereld van onze jongeren
  • Begeleiders zijn vertrouwd met jongerencultuur
  • Ze zijn steeds op zoek naar activerende werkvormen:rap, graffiti, …
  • Geen vooroordelen – elke jongere telt maximaal omwille van zijn eigenheid
  • Vertrouwensband met de jongeren door hun discretie
 • Open venster op de wereld van onze medewerkers
  • Flexibele arbeidsuren
  • Mogelijkheid tot thuiswerk voor administratie
  • Stimuleren van verantwoordelijkheid door ruimte te laten voor zelf organiseren van werk en tijdsbesteding
  • Levensfasebewust personeelsbeleid (aandacht voor gezinssituatie, jonge kinderen, …)
  • Ontplooiingskansen bieden door uitdagende taakpakketten, taakroulatie
  • Zelfsturende regionale teams nastreven door taakverbreding en taakverrijking.
 • Open venster op de wereld van de toeleiders
  • Maximale empathie
  • Rekening houden met de schooleigen problematiek (lessenroosters, leerling-populatie..)
 • Open venster op de wijde wereld
  • Zowel medewerkers als jongeren stimuleren om een ruimere visie te ontwikkelen op onder andere arbeidsdeelname, “multi- cultuur” in de ruime betekenis
  • Geen discriminatie tolereren
  • Deelnemen aan externe projecten zoals "jongerenambassadeurs voor werk"
  • Gebruik maken van materialen en methodieken ontwikkeld binnen internationale projecten

5. Klantgerichtheid

 • Geen topzware onderneming
 • Onze middelen investeren in de projecten en niet in een logge bedrijfsstructuur
DIRECTEUR
Franky Hiele
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

franky.hiele@gmail.com
TEL : 02 790 96 77
GSM : 0493 18 96 96
  BELEIDSMEDEWERKER
Kelly Stradiot
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

kelly.stradiot@profo.be
TEL : 02 790 96 58
GSM : 0488 926 323
  PROJECTCOÖRDINATOR
Jorn Neeus
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

jorn.neeus@profo.be
GSM: 0479 08 42 12