Time-in zorgbeleid voor buitengewoon en gewoon onderwijs

Time In Logo

"Wij Zijn Gedrag": Positief Gedrag In Het Onderwijs

 

Wanneer er zich probleemgedrag of conflicten voordoen in de school dreigt er té eenzijdig gefocust te worden op het zichtbare gedrag (externaliserende problemen) en de (biologische) kenmerken van de leerling. Er wordt echter veel minder gefocust op de onderliggende oorzaken en de kenmerken van de omgeving die invloed hebben op het probleemgedrag (dus ook de school zelf!). Het alsof er gebouwd wordt aan een huis zonder fundering. 

Veel vragen situeren zich dan ook kind - en crisisgericht: "Wat te doen in de klas als er zich probleemgedrag stelt bij deze specifieke leerling(en)"? "Hoe vervolgens de brandjes blussen"? 

Wanneer de onderliggende oorzaken en de omgeving van de leerling niet in vraag gesteld worden dreigen het probleemgedrag en de conflicten toe te nemen, zowel in intensiteit als frequentie. Dit gaat vervolgens steeds meer negativiteit bij de leerkracht uitlokken en de relatie met de leerling onder druk zetten. Er installeert zich een negatieve vicieuze cirkel, wat uiteindelijk gevolgen met zich meebrengt zoals schooluitval, ongekwalificeerde uitstroom, burn-out, ziekteverzuim, enzovoort.

Het is daarom zeer belangrijk dat het schoolteam zelf eerst nadenkt over hoe positief gedrag aangemoedigd en probleemgedrag voorkomen kan worden. Vaak is het probleemgedrag van de leerling een symptoom of een uiting van problemen die binnen de school aanwezig zijn. De school is een zeer belangrijke pedagogische en psychologische omgeving voor de leerlingen dus ook op dit niveau moet er actief aan de slag gegaan worden! 

Time-In is een schoolwijd zorgbeleid dat het gedrag, het welzijn en uiteindelijk ook de schoolse prestaties van de leerling(en) in positieve zin probeert te beïnvloeden. Met andere woorden, we trachten de "schoolgereedheid" van de leerlingen te promoten en zo integratief onderwijs te realiseren. Dit ligt ook in de lijn met de bepalingen van het M-decreet. Time-In spitst zich specifiek toe op het begeleiden van kwetsbare leerlingen met gedrags - en emotionele problemen alhoewel zorg uiteraard belangrijk is voor alle leerlingen! 

Time-In bevat drie sporen: 

Binnen Spoor A gaan we nadenken over de fundering van het huis. Hoe kunnen we met het schoolteam positief gedrag aanmoedigen, alvorens na te denken over problemen en probleemgedrag? Dit doen we door samen en participatief een zorgbeleid te ontwikkelen aan de hand van visieoefeningen, actieplannen en efficiënte kwaliteitszorgsystemen. De bedoeling is om de reeds aanwezige expertise in de school hierbij te betrekken. Het team komt op één lijn te staan rond zorg en bepaalt samen positief gedrag: Wij Zijn Gedrag!

Vervolgens gaan we binnen Spoor B de actieplannen doelgericht gaan implementeren binnen en buiten de klas. We leren het schoolteam concrete competenties aan om op een proactieve manier structuur brengen. Daarnaast leren we het schoolteam vaardigheden aan om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling(en) aan te moedigen en deze maatregelen verbinden met andere contexten zoals thuis (de ouders) en internaat (de opvoeders).  

Binnen Spoor C ten slotte gaan we aan de slag met het schoolteam inzake belangrijke attitudes om de aangeleerde competenties doeltreffend toe te kunnen passen in de praktijk. We leren hoe we een positieve leerkrachtstijl kunnen aannemen van waaruit een positieve relatie met de leerling(en) opgebouwd wordt. Bovendien is het belangrijk dat de verschillende teamleden zich optimaal op elkaar leren afstemmen in functie van een positieve schoolcultuur!

Time-In wordt sinds 2014 onderzocht op effectiviteit en implementatie in samenwerking met de Universiteit Gent, onder leiding van Prof. Dr. Caroline Braet. We streven naar een evidence-based protocol voor het onderwijs. Het afronden van het doctoraatsproject is voorlopig voorzien voor 2017.

Contactgegevens projectverantwoordelijke: Sam Bruynooghe - 0488/66 39 93

PROFO-medewerkers time-in:
Sam Bruynooghe - sam.time.in@gmail.com
Simon Roovers - simon.time.in@gmail.com

 

 

't Craeneveld  GO! 

 

DIRECTEUR
Franky Hiele
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

franky.hiele@gmail.com
TEL : 02 790 96 77
GSM : 0493 18 96 96
  BELEIDSMEDEWERKER
Kelly Stradiot
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

kelly.stradiot@profo.be
TEL : 02 790 96 58
GSM : 0488 926 323
  PROJECTCOÖRDINATOR
Jorn Neeus
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

jorn.neeus@profo.be
GSM: 0479 08 42 12