CONTACT

PROFO vzw
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

T: 02/790.96.77
E: [email protected]

Organigram

 Contacteer ons

METHODIEK

De methodiek van PROFO vzw berust op de volgende vijf pijlers:

1. KLEINSCHALIGHEID

Kleinschaligheid betekent in onze ogen laagdrempeligheid. Bereikbaarheid en aanspreekbaarheid van leidinggevenden en personeel zijn essentiële elementen van onze basishouding. Dat creëert betrokkenheid en verhoogt het ‘wij-gevoel’ bij onze medewerkers. Wij willen de voordelen van een ruime aanwezigheid op het begeleidingsveld combineren met herkenbaarheid en overzichtelijkheid van kleine schoolnabije afdelingen.

De voordelen hiervan voor onze klanten zijn:

 • Aanspreekbaarheid van de begeleiders
 • Inspraak door regelmatig overleg
 • Snel bijsturen
 • Inkrimpen wachtlijsten

2. ZORG VOOR ANDEREN

 • Zorg voor onze medewerkers
 • Zorg voor de jongeren die begeleid worden
 • Zorg voor de scholen die toeleveren
 • Zorg voor de gemeenschap door efficiënte inzet van de ons toegekende middelen

3. HOOG NIVEAU VAN BEGELEIDING

 • Motivatie van onze medewerkers is voor ons belangrijker dan het diploma waarover ze beschikken
 • We stimuleren expertisedeling zowel binnen als tussen projecten
 • We stimuleren bijscholing bij onze medewerkers
 • Interne overlegmomenten worden georganiseerd op twee niveaus (centraal en lokaal)
 • We zetten sterk in op de ontwikkeling van organisatie-eigen instrumenten

4. OPEN VENSTER OP DE WERELD

 • Open venster op de wereld van onze jongeren
  • Begeleiders zijn vertrouwd met jongerencultuur
  • Begeleiders zijn steeds op zoek naar activerende werkvormen:
   rap, graffiti, …
  • Geen vooroordelen – elke jongere telt maximaal omwille van zijn eigenheid
  • Vertrouwensband met de jongeren door discrete ondersteuning
 • Open venster op de wereld van onze medewerkers
  • Flexibele arbeidsuren
  • Mogelijkheid tot thuiswerk voor administratie
  • Stimuleren van verantwoordelijkheid door ruimte te laten voor zelf organiseren van werk en tijdsbesteding
  • Levensfasebewust personeelsbeleid (aandacht voor gezinssituatie, jonge kinderen, …)
  • Ontplooiingskansen bieden door uitdagende taakpakketten, taakroulatie
  • Zelfsturende regionale teams nastreven door taakverbreding en taakverrijking.
 • Open venster op de wereld van de toeleiders
  • Maximale empathie
  • Rekening houden met de schooleigen problematiek (lessenroosters, leerling-populatie..)
  • Nauwe samenwerking met frequente terugkoppeling en overlegmomenten
 • Open venster op de wijde wereld
  • Zowel medewerkers als jongeren stimuleren om een ruimere visie te ontwikkelen op onder andere arbeidsdeelname, “multi- cultuur” in de ruime betekenis
  • Tolerantie en inclusie actief aanmoedigen
  • Deelnemen aan externe projecten zoals "jongerenambassadeurs voor werk"
  • Gebruik maken van materialen en methodieken ontwikkeld binnen internationale projecten

5. KLANTGERICHTHEID

 • Geen topzware maar een transparante, nabije onderneming
 • Onze middelen investeren in de projecten en niet in een logge bedrijfsstructuur